V Prešovskom kraji môžu pribudnúť turistické snímače

Na cyklotrasách, v národných parkoch aj v niektorých vrchoch v Prešovskom kraji by mohli pribudnúť nové snímače. Prinášali by spoľahlivé informácie o pohybe cyklistov a turistov v území. Získané údaje by následne pomohli pri ďalšom plánovaní a rozvoji v turisticky vyhľadávaných lokalitách. Práve to je hlavnou myšlienkou nového projektového zámeru Inteligentný cestovný ruch v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).

Inteligentný cestovný ruch v PSK naberá čoraz reálnejšiu podobu. Pozornosť naň upriamuje aj aktuálny projektový zámer prešovskej krajskej samosprávy. Jeho cieľom má byť efektívny systém sledovania cyklistickej a turistickej aktivity v území, a to prostredníctvom inštalovaných snímačov. Zozbierané dáta by prispeli k plánovaniu nových cyklistických aktivít v území. Krajský parlament projektový zámer v predpokladanom rozpočte 701-tisíc eur odobril a mal by sa realizovať pod gesciou Inštitútu rozvoja PSK. Prešovská krajská samospráva sa chce pri jeho financovaní uchádzať o zdroje z Operačného programu Slovensko.

Zámer sa konkrétne sústredí na poskytovanie presných údajov o pohybe cyklistov a turistov v exponovaných lokalitách cez inštalované snímače, čo má umožniť lepšie plánovanie, bezpečnosť a udržateľnosť v tejto oblasti. PSK ho chce realizovať s relevantnými partnermi. 

eurovelo-3-vlasto-slavik_full

Rozdelený by mal byť hneď do niekoľkých činností, resp. výstupov. Prvá by sa sústredila na dáta zo snímačov, teda zaznamenané počty cyklistov a turistov prechádzajúcich cez určené oblasti a následne na identifikáciu časových trendov i sezónnych variácií v návštevnosti. Druhá časť projektu by riešila analýzu trás na pozadí sledovania miest, ktoré sú najviac preferované a obľúbené. Projekt by sa však zameral aj na zlepšenie bezpečnosti na trasách, a to cez získané informácie o rizikových miestach. Ďalším výstupom má byť podpora turizmu a aktivizácia rozvoja turistických atrakcií a služieb, a napokon tiež environmentálna udržateľnosť.

V projekte sa počíta s inštaláciou cyklosnímačov konkrétne na už zrealizovaných cyklotrasách, ako aj v realizácii na kostrovej sieti a na prioritných úsekoch cyklistických trás v Prešovskom kraji. Konkrétne na trasách Domaša-Dobra-Valkov-Bžany-Lomné-Turany nad Ondavou-Nová Kelča- Holčíkovce a ďalej na Eurovello 11 – Veľký Šariš, Šarišské Michaľany, Sabinov, Pečovská Nová Ves, Červenica pri Sabinove, ako aj Podbanské- Štrbské pleso-Vyšné Hágy-Vysoké Tatry.

Turistické snímače majú byť umiestnené v národných parkoch TANAP, PIENAP, NP Poloniny, NAPANT a Slovenský raj. Taktiež v Temnom lese v Slanských vrchoch, v Levočskej doline – v Levočských vrchoch, Drienici a v Bardejovských kúpeľoch.

Predpokladaný časový harmonogram projektovej idey Inteligentný cestovný ruch v PSK je 24 mesiacov s realizáciou v rokoch 2024 – 2027 a mal by prebiehať komplementárne s projektami Poloniny a Zelený Spiš.

Zdroj: PSK