Spolupráca PSK so Slovenským cyklistickým klubom

Koncom roka 2021 Slovenský cykloklub (SCK) so sídlom v Piešťanoch spolu s regionálnymi cykloznačkármi inicioval pracovné stretnutie na pôde Úradu PSK, aby posunul vzájomnú spoluprácu s krajom a navrhol postupy pre efektívny rozvoj cyklo oblastí. Slovenský cykloklub pôsobí ako Národný koordinátor celoslovenskej cykloturistickej siete, pričom vedie celoslovenský register legálne povolených cykloturistických trás, vykonáva odborné poradenstvo pre plánovaní, rekognoskácii, legalizácii a značení cykloturistických trás, ktoré spĺňajú všetky parametre v zmysle platných slovenských zákonov a noriem.

Začiatkom februára 2022 sa na stretnutí vo Vysokých Tatrách vyjasnili kompetencie SCK a PSK, predstavili sa možnosti využitia výstupov z realizovaných pasportizácií cyklotrás na území šiestich okresov kraja a prezentovaná bola tiež informácia o novovytvorenom samostatnom oddelení cyklotrás na SÚC, ktorá bude zabezpečovať projektovú prípravu, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, samotnú výstavbu a správu nových vybraných cyklotrás.

Dňa 16.2.2022 odbor strategického rozvoja ÚPSK pripravil prvý zo série online metodických dní k téme rozvoja cykloturistiky a cyklodopravy na území kraja. Prezentované boli strategické dokumenty PSK a ich plnenie, koncept Kostrovej siete PSK i prioritné trasy, ktorých výstavbu a správu zabezpečí SÚC (Cyklistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem – Žehra, EuroVelo 11, Cykloturistická trasa okolo Domaše a Prepojenie Vysokých Tatier a Slovenského raja). Prítomným účastníkom bola
prezentovaná taktiež Výzva pre región, v rámci ktorej PSK vytvoril samostatnú oblasť podpory: Program 1 „Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu“. V rokoch 2020 – 2021 PSK podporil len v rámci tohto programu 55
žiadateľov sumou 1 710 539€.

2 foto_spolupráca SCK a PSK_page-0001

V rámci podujatia svoju činnosť prezentoval aj predseda SCK, p. Michal Hlatký, ktorý poukázal na slabé stránky stavu a rozvoja cykloturistiky v kraji, pričom zdôraznil potrebu zjednotiť cykloznačenie cyklotrás a potrebu legalizácie trás bez prideleného
registračného čísla.

V apríli 2022 sa zástupcovia PSK stretli v priestoroch sídla SCK v Piešťanoch s jeho zamestnancami, aby verifikovali pasportizované trasy s tými, ktoré SCK vedie v registri legalizovaných cyklotrás. Dohodli sa na spracovaní podkladov za Prešovský kraj pre
cykloportal.sk, t.j. komplexný portál cyklotrás na územiach jednotlivých krajov. Doposiaľ realizovaná pasportizácia na území kraja poukázala na množstvo nelegálnych a nelegálne vyznačených cyklotrás, ktoré nespĺňajú požadované technické normy
a nedisponujú súhlasom vlastníkov pozemkov.

Zámerom PSK je aj pre tento účel vytvoriť a udržiavať platformu pre výmenu informácií s aktérmi v cyklotéme z územia, pre súčinnosť a spoluprácu so správcami cykloznačenia trás, správcami cyklotrás, organizátormi cyklopodujatí a ostatnou „cyklo verejnosťou“. PSK preto začal s pravidelnými online seminármi určenými pre vyššie uvedené subjekty.

Zdroj textu a foto: Mgr. Lenka Smetanková, Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja, Úrad PSK