Prešovský kraj aktualizuje Kostrovú sieť pre cyklistov

Zozbierať aktuálne a čo najpresnejšie informácie o plánovaní hlavných cyklistických trás v regiónoch. To je úlohou Prešovského samosprávneho kraja, ktorý začal vlani s aktualizáciou údajov Kostrovej siete cyklistických komunikácií na svojom území.

Prešovský kraj aktualizuje Kostrovú sieť pre cyklistov_ Oddelenie komunikácie PSK

Prešovský samosprávny kraj (PSK) intenzívne pracuje na aktualizácii Kostrovej siete cyklistických komunikácií. V minulom roku spoločne so Správou a údržbou ciest PSK zorganizoval v regiónoch dve kolá stretnutí (spolu 16 rokovaní) so zástupcami miest a obcí. Tí sa spoločne venovali čo najpresnejšiemu zakresleniu Kostrovej siete.

Okrem toho hovorili o systematickej a efektívnej spolupráci v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Zástupcovia kraja predstavili účastníkom stretnutia kostrovú sieť, klasifikáciu stavu rozpracovanosti jednotlivých úsekov, formu dozberu a tiež aktualizáciu údajov konkrétnych úsekoch.

Prešovský kraj aktualizuje Kostrovú sieť pre cyklistov_Oddelenie komunikácie PSK

Aktualizácia kostrovej siete sa týka katastrov vyše 200 obcí, pričom väčšia časť pozvaných zástupcov samospráv sa stretnutí zúčastnila. Kraj má ambíciu v komunikácii so samosprávami pokračovať a doplniť údaje aj tam, kde doposiaľ chýbali. Aktualizácia Kostrovej siete má totiž slúžiť ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky v územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja. Po úprave územného plánu môže vo viacerých regiónoch začať proces efektívnejšie plánovania a realizácie siete cyklistických komunikácií.

Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji je koncepcia hlavnej siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Ide o dokument, ktorý bol vypracovaný koncom roka 2018 a zahŕňa desať hlavných cyklistických vetiev v pôvodnom rozsahu 840 km. Okrem Eurovela 11 je to vetva P1 Vysoké Tatry, P2 Tatry – Pieniny, P3 Levočská, P4 Čergovská, P5 Vranovská, P6 Šarišská, P7 Dukla – Domaša, P8 Bukovská a P9 Zemplín – Poloniny.

Týchto desať hlavných cyklistických vetiev má zabezpečiť prepojenie najvýznamnejších turistických destinácií na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský kraj) a štátov (Ukrajiny, Poľska a Maďarska). Zohľadňovať má pritom aj napojenie na miestne cykloturistické trasy a pripojovacie úseky dopranej obslužnosti sídel.

Základnú os siete v Prešovskom kraji má tvoriť medzinárodná diaľková cyklotrasa Eurovelo 11, ktorá bude prechádzať krajom v dĺžke vyše 140 km. Na jej výstavbe pracuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Správou a údržbou ciest PSK. Pri Kostrovej sieti ponúkne kraj obciam a mestám technickú a finančnú pomoc prostredníctvom svojich dotačných výziev. Aktuálna rozpracovaná podoba Kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji je dostupná na geoportáli kraja.

Zdroj: Oddelenie komunikácie, Lea Lehotská